בודק שכר מוסמך:
בדיקות תקופתיות במסגרת החוק לאכיפת דיני עבודה

חברת שחר פרילינג שירותים בע"מ עוסקת בתחומים שונים ובניהם ייעוץ למעסיקים גדולים. בחברה קיים יידע רב ועשיר בתחומי המיסוי, הבקרה, ניהול כספים חשבות שכר, הגמל והפנסיה.

לחברה ניסיון רב במתן שירותי חשבות כללית חשבות שכר וייעוץ משפטי בתחום הרלוונטי.

בתאריך 19 ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011 .

מטרת החוק הינה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני עבודה.

החידוש המרכזי בחוק מתבטא בהוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה פלילית והאזרחית.

במסגרת האכיפה המנהלית רשאי הממונה, שהינו מפקח עבודה בכיר שמינה שר העבודה והרווחה, להטיל  עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות הקשורות לדיני עבודה, והמפורטים בחוק, סך של עד כ – 35,740 ₪  בגין כל הפרה המפורטת בחוק נכון ליום חיקוק החוק.

החוק מאפשר לממונה שיש לו יסוד סביר להניח כי המעסיק הפר הוראה מהוראות החוק, להמציא למעסיק, במקום הודעה על כוונת חיוב, התראה מנהלית ולפיה על המעסיק להפסיק את ההפרה.

לא הפסיק המעסיק את ההפרה למרות ההתראה ימסור לו הממונה דרישת תשלום בשל ההפרה.

דבר הטלת עיצום כספי לפי חוק זה, יפורסם באתר האינטרנט של משרד העבודה והרווחה.

אחריות אזרחית:

החוק מטיל אחריות אזרחית גם על מזמין שירות מקבלן המעסיק בפועל את העובדים לגבי הפרות של קבלן השירות בעד פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות אצלו ובהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בחוק והקשורים לכמות העובדים, לתקופת העסקה, לפעולות המניעה שבהם נקט המזמין וכו'.

כרת מזמין השירות חוזה עם הקבלן, שמתקיימים בו אחד התנאים המפורטים להלן אך לא רק, תחול על מזמין השירות אחריות אזרחית כלפי עובד של קבלן המועסק אצלו:

 • לא פורטו בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות השכר המינימאלית.
 • עלות השכר המינימאלית פחותה מהסכום שקבע השר.
 • מזמין השירות משלם בפועל לקבלן סכום הנמוך מערך שעת עבודה שקבע השר ( "הסכם הפסדי").

החוק מגדיר "שירות" כשירות באחד התחומים להלן:

 • שמירה ואבטחה
 • ניקיון
 • הסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות.

אחריות פלילית:

החוק מטיל , על מזמין השירות ועל מנהליו,  מעבר לאחריות אזרחית כאמור לעיל אחריות פלילית.

אחריות הפלילית מוטלת לפי הפירוט להלן אך לא רק.

 • חתימה על הסכם כאמור לעיל
 • הימנעות מפעולה לתיקון ההפרות על ידי הקבלן ו/אן הימנעות לפעול בתום לב לביטול החוזה עם הקבלן.
 • הימנעות מפיקוח ועשייה ככל שניתן למניעת עבירות מתחום דיני העבודה המפורטים בחוק.

בחלק מהמקרים, הסתמכות על עבודתו של בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד ביצוע העברה תהווה חזקה לפיה פעל התאגיד ו/או מנהליו ככל שניתן למלא את חובת הפיקוח שלהם כך שלא יוטל עלהם אחריות פלילית ו/או אזרחית .

העסקת בודק שכר מוסמך יכול ברוב המקרים להפחית מהותית את הקנסות המנהליות שמוטלות על המעסיקים ו/או מזמני השירות.

בודק שכר מוסמך:

החוק קבע שבודק שכר צריך להיות אדם שעבר הכשרה מקצועית כבודק שכר וקיבל תעודת הסמכה ממשרד העבודה .

זאת, לאור הבנה שנושא השכר המושפע ממספר רב של חוקים הפך להיות נושא מורכב.

בנוסף, ההשפעה שיש לדוחות שלו על החבות האזרחית והפלילית של מזמין השירות ו/או המעסיק.

משרדנו מעסיק בודקי שכר מוסמכים  בעלי ניסיון וידע חשבונאי ומשפטי מקיף.

בודק שכר מוסמך  יבדוק, בתדירות, במועדים באופן ובהיקף הקבועים בתקנות שקבלני השירותים מקיים את הוראות חוקי העבודה המפורטים בחוק להגברת האכיפה.

בתחילת ההתקשרות יבצע בודק השכר המוסמך בדיקת הכרות הכוללת בדיקה מקיפה של מסמכי התקשרות של מזמין השירות עם קבלני השירותים הרלוונטיים.

בנוסף על בודק שכר מוסמך לבצע מתגם של לפחות 10% או 4 עובדים מקרב עובדי הקבלן הגבוה מבניהם.

עבורם על בודק שכר מוסמך,  לבצע בדיקות מקיפות של:

 • תנאי העבודה שלהם ועמידתם בהוראות החוקים השונים
 • בדיקה שהכן מבוצעים התשלומים לעובד, לרשויות ולקופות הפנסיה וההשתלמות בהתאם לחוק ובפועל
 • בדיקות נוספות

בסיום כל בדיקה על בודק שכר מוסמך לשלוח דוח המפרט את הבדיקות שבוצעו הליקויים שנמצאו ודרך תיקונים ככל שתוקנו.

במידה ונמצאו ליקויים על בודק השכר מוסמך, לבצע בדיקה חוזרת ובהיקף שנקבע בתקנות.

כאמור החוק מעניק הגנות למזמין שירות מפני האחריות המוטלת עליו במידה ונקט באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ובכלל זה :

 • הסתמכות על בדיקת שכר שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך
 • התאמת מערך ההסכמים מול קבלני כוח האדם להוראות החוק החדש
 • נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בזכויות עובדי קבלן ובכלל

לפיכך, משרדנו אשר מעסיק רואי חשבון ועורכי דין והמתמחה בין השאר בייעוץ משפטי בתחום השכר, בנושאי חשבות שכר למגוון רב של עסקים במשק, מבצע גם בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך, בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות למגוון רב של חברות וארגונים הקשורים בהסכמי שירותים עם קבלני כוח אדם בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה.

נשמח לתאם פגישה בנושא במידת הצורך בטלפון:  09-7437898 או 052-3892773    

צרו קשר עם צוות המומחים שלנו

דילוג לתוכן