ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ חוק ההתייעלות הכלכלית
   

חוק ההתייעלות הכלכלית  

תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו - 2018 (התשע"ז 2016)

תיקוני מיסוי

נכתב ע"י שחר פרילינג רואה חשבון – עורך דין

 


כללי:

בתאריך 29/12/2016 פורסם החוק הנ"ל הטומן בחובו שינויים נרחבים בתחום המיסוי ולהלן תמצית תיקוני המיסוי .

חוק עידוד השקעות הון:


 1. חוק עידוד השקעות הון – תיקון מס' 73 : הפחתת שיעור המס באזור א', מסלולים חדשים למפעל מועדף טכנולוגי ומפעל מועדף טכנולוגי מיוחד, הורדת רף הכניסה למסלול של מפעל מועדף מיוחד, שינויים בהגדרות של מונחים ( פרז ז' לחוק, סעיפים 80-86 )

1.1   הוכללו הקלות מיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים מסוימים כגון :

-          פטנט רשום

-          תוכנת מחשב

-          זכות מטפחים של זני צמחים

-          ועוד

להלן : נכסים לא מוחשיים מוטבים

1.2   הטבות המס אשר נקבעו במסגרת התיקון

1.2.1          על הכנסה מועדפת של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף, יוטל מס חברות בשיעור 12% ובאזור פיתוח א' 7.5% . למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד שיעור מס 6% .

1.2.2          נקבעו שיעורי מס מוטבים על רווח הון של חברה מעודפת וכן על חלוקת דיבידנד.

1.2.3          התיקונים כוללים גם הקלות בתנאי הסף להיכנס למסלול של " מפעל מועדף מיוחד" המקנה שיעור מס של 5% באזור א' או 8% באזור אחר.

שינוי שיעורי מס חברות ושיעורי מס ליחידים החל משנת 2017 :


 2. הורדת שיעור מס חברות ל – 24% החל מיום 1/1/2017 ול – 23% החל מיום 1/1/2018 (תיקון 234 לפקודה).

2.1   בעקבות השינוי נקבע במסגרת תיקון מס' 90, לפיו שיעור מס השבח הראלי שיחול על חברה יהיה שיעור מס החברות האמור בסעיף 126 (א) לפקודה, במקום 25%.

2.2   עודכן בהתאם גם סעיף 92 (א) (4) (ב) לפקודה


 3. שינוי בשעורי המס ליחידים, הגדלת מס היסף ל – 3% והורדת הסף לתשלומו החל מהכנסה חייבת שנתית של 640,000 ₪  (תיקון 234 לפקודה) .

תיקון סעיף 121 ב (א) לפקודת מס הכנסה.\


 4. שינוי בשעורי המס ליחידים כך שהוקטנו והורחבו ( הפחתת הנטל ) שיעורי המס במדרגות המס הנמוכות והעלתם במדרגות הבינוניות והגבוהות.

בנוסף הופחת שיעור המס של המדרגה העליונה ב 1% ל 47% .

 

מיסוי חברת מעטים – מיסוי "חברות ארנק":


 5. מיסוי חברת מעטים – מיסוי "חברות ארנק".

5.1   הכנסתה החייבת של "חברת מעטים" הנובעת מפעילותו של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, כנושא משרה או כנותן שירותי ניהול וכו' בחבר בני אדם תחשב הכנסתו של היחיד  מיגיעה אישית מעסק, משלח יד, משכורת או הכנסה פרותית אחרת לפי עניין.

5.2   האמור לעיל ככל ש :

5.2.1          מקורן של לפחות 70% מהכנסתה או יותר (למעט הכנסות מיוחדות) במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים משירות לאדם אחד ו/או לקרובו.

5.2.2          האמור לעיל לא יכול על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

 משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי:


6. משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי

משיכת כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי שלא הוחזרו עד לתום שנת המס שלאחר השנה שבה נמשכו תחשב באותו מועד כהכנסתו של בעל המניות המהותי מדיבידנד.

במידה ולחברה לא היו רווחים כהגדרתם בחוק החברות יראו במשיכה הכנסת עבודה אם מתקיימים יחסי עובד מעביד.

במידה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד יראו בהכנסה כהכנסה מעסק או משלח יד.

 

6.1   יודגש כי יראו גם בהעמדת נכס מנכסי החברה משיכה לכל דבר ועניין ( דירה , מטוס וכו')

6.2   הלוואה שניתנה לחברה אחרת, שאינה "חברה שקופה" (חב' משפחתית או חברת בית) והמשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת לא יראו אותה כמשיכת כספים.

6.3   משיכות בסכום מצטבר שלא עלו ביום כלשהוא בשנת המס שלפניה על סכום של 100,000 ₪ לא יחויבו כמשיכה.

6.4   נקבע שמנהל רשות המיסים, בהתייעצות עם ועדה שתוקם, רשאי להורות לפקיד השומה לראות ב 50% לפחות מתוך רווחיה של אותה חברה לשנת המס הפלונית שטרם חולקו עד תום חמש שנים שלאחר שנת מס פלונית, כאילו חולקו כדיבידנד בתנאים הבאים:

6.4.1          רווחיה הצבורים של החברה שטרם חולקו עולים על חמישה מליון ₪ .

6.4.2          החלוקה לא תזיק לפיתוחו או קיומו של עסק החברה.

6.4.3          תוצאת אי החלוקה אינה נובעת מהתחמקות ממס.

6.4.4          לאחר החלוקה לא יפחתו הרווחים הצבורים משלושה מליון ₪ .

 

6.5   נקבעו הוראות שעה לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופה שמיום 1/1/2017 עד 30/09/2017 בשיעור מס מופחת של 25% (וללא מס יסף).

מיסוי ריבוי דירות:

7. מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות הינו מס המוטל על יחיד/ תא משפחתי שבבעלותו שלוש דירות או יותר ושסך הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה.

המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו.

סכום המס הינו בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל  בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהמועד בה הפך להיות בעלי הדירה.

החוק קובע שהמס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו כן נקבעו בחוק מקרים בהם יהיה החייב פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס חלקי.

לדוגמא : סך שווי הדירות שבבעלותו בניכוי שווי הדירה היקרה ביותר הינו נמוך מ 1,500,000 ₪  יהיה פטור ממס.

 

 

אין ספק ששינויים אלו הינם שינויים מהותיים הן בכמות, הן במהות והן בגודל האוכלוסייה המושפעים מהשינויים הנ"ל.

 

לפרטים נוספים, צרו קשר

 

 


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS